Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ik ben Virginie Schoelinck (handelend onder de naam: A Spoonful of Happiness & Studio Food Stories, gevestigd in Driesstraat 63C, 9800 Deinze met BTW-nummer BE0 700.728.691.

Je kan mij bereiken via virginie@spoonful-of-happiness.be.

 

Deel 1 – Algemeen

Artikel 1 – Definities 
  1. Dienstverlener: Virginie Schoelinck, handelend onder de naam A Spoonful of Happiness of Studio Food Stories.
  2. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  3. Dienst: de diensten die ik aflever en die de Klant afneemt.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.
  5. Aanbod: Alle aanbiedingen en tarieven uitgaande van mij, via de website, via social media of via e-mail.
  6. Herroepingsrecht:
  7. :het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  8. Producten: E-courses, workshops, online cursussen, boeken en producten die ik via de website verkoop.
  9. Website: www.spoonful-of-happiness.be, www.studiofoodstories.be & https://studiofoodstories.teachable.com.
  10. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals via e-mail, social media en aangetekend schrijven.
Artikel 2: Toepassingsgebied en afwijkingen

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zal leveren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, online trainingen, e-courses, workshops, memberships, overeenkomsten, producten en diensten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1. Het aanbod van de Dienstverlener is via de website, via e-mail of via sociale media. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. De tarieven en/of voorwaarden kunnen steeds door de Dienstverlener aangepast worden. Het aanbod die door de klant werd aangekocht, en dus aanvaard, is het geldende aanbod.

3.3. De Klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd an nagekomen na het aanvaarden van het aanbod voor de levering van een dienst of product. De Klant ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht. Diensten of producten die aangeboden worden op de website dienen onmiddellijk via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dienst betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

 

Deel  2 – Online cursussen en trajecten

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst.

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten, cursussen en trajecten aan. De taak van de Dienstverlener bestaat uit het geven van food fotografie & styling advies, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij persoonlijke trajecten zal de Klant een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen uit de algemene voorwaarden.

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat die de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is volledig afhankelijk van de inzet van de Klant.

4.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerd of onjuiste gegeven die door de Klant zijn verstrekt.

 

Artikel 5: Vergoeding

5.1. De prijs varieert van het gekozen product. Alle prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener.

5.2. De Klant zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE12 9733 5249 4192 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer. De factuur dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

5.3. Bij maandelijkse domiciliëring wordt het bedrag maandelijks voorafbetaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna. De Dienstverlener zal steeds een factuur hiervoor inschrijven.

5.4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.5. Zowel particuliere als professionele Klanten dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de Dienstverlener.

5.6. Bedrijven krijgen, indien gewenst, na ontvangst van de betaling een factuur.

 

Artikel 6: wijzigen of beëindigen van de overeenkomst.

6.1. Hoelang een traject duurt is afhankelijk van het gekozen traject/product. De duurtijd is steeds op voorhand bekend op de website van de Dienstverlener.

6.2. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig stopgezet worden. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

6.3 De Klant is verplicht zijn contractuele verplichtingen na te komen. Indien de Dienstverlener haar diensten niet naar behoren kan uitoefenen door het niet nakomen van de Klant zijn verplichtingen, kan de overeenkomst door de Dienstverlener het traject gedeeltelijk of volledig ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7: aansprakelijkheid 

7.1. Iedere Klant is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door de Dienstverlener, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet. Dit geldt niet voor de online workshop.

7.2. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat de Dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop.

7.3. De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

7.4. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

 

Deel 3: bepalingen van toepassing op de verkoop van e-books, e-courses, online cursussen, online trajecten, workshops en producten. 

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

8.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor virtuele producten zoals online cursussen en e-books. De Klant heeft uitdrukkelijk ingestemd met het nakomen van de overeenkomst bij het aanschaffen van het product. Hiermee erkent de Klant het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

8.3. De Klant moet de Dienstverlener via een verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst de herroepen. Deze verklaring moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4. De directe kosten van het terugzenden van het product komt volledig ten laste van de Klant.

8.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen met factuur of aankoopbewijs teruggenomen worden.

8.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant het oorspronkelijke product heeft aangekocht.

 

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betwistingen 

10.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over geleverde diensten/producten of facturen binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener.  Indien de melding later wordt gemaakt, dan heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.

10.2. Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan De Dienstverlener kenbaar gemaakt te worden.

10.3. Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij de Dienstverlener gemeld te worden.

10.4. Indien de klacht naar het oordeel van de Dienstverlener gegrond is, kan de Dienstverlener kiezen, rekening houdend met de belangen van de Klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

10.5. Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een Klant of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

 

Artikel 11 – Platform online cursussen 

11.1. Van zodra de Klant een online cursus aankoopt krijgt de Klant een e-mail met instructies voor het aanmaken van een account op het platform waar de online cursus gevolgd wordt. De Klant zorgt voor een eigen veilig en uniek wachtwoord.

11.2. De toegang tot de gebruikersaccount van de Klant is strikt persoonlijk. De toegang van het account, accountgegevens en inloggegevens morgen niet gedeeld worden met derden.

11.3. De toegang tot het account van de Klant zal voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden. De Dienstverlener is hiervoor geen vergoeding of betaling verschuldigd aan de Klant.

11.4. Wanneer de Klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 12 – Toegang online cursussen 

12.1. De toegang tot de online cursussen is strikt persoonlijk. De inhoud van de online cursussen mag niet gedeeld worden met derden.

12.2. De toegang tot het account van de Klant zal voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden bij een vermoeden tot delen van de inhoud van de cursussen aan derden. De Dienstverlener is hiervoor geen vergoeding of betaling verschuldigd aan de Klant.

12.3. De Dienstverlener heeft de online cursussen zelf ontworpen naar aanleiding van kennis en ervaring op vlak van food fotografie, styling en receptontwikkelidng.

12.4. Het cursusmateriaal wordt aangeleverd via de website of via een online platform.

12.5. Voor het volgen van de online cursussen heeft de Klant een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur nodig.

12.6. Na het einde van de online cursussen blijft de inhoud minstens één jaar beschikbaar, zoals de Dienstverlener, de online cursus en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener kiest de online cursus niet langer aan te bieder, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

12.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn afhankelijk van de inzet van de Klant.

 

Artikel 13: Stopzetting van een workshop, privé of in groep

13.1. Indien de Klant zich bij de Dienstverlener  inschrijft voor een workshop, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

13.2. Indien de Klant gedurende de lessenreeks de cursus wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

13.2. In geval van overmacht is de Klant enkel de bedragen voor de reeds gevolgde workshops verschuldigd. Dit geldt niet voor de online workshop.

 

Artikel 14: Annulatie door de Dienstverlener van een workshop, privé of in groep

14.1. De Dienstverlener heeft het recht een workshop te annuleren tot drie werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop. De Klant krijgt hiervan drie werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de Klant hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

14.2. Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat de Dienstverlener, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de Klant terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. In het geval er een factuur is opgemaakt voor de betreffende workshop, wordt er een creditnota opgemaakt ten belope van het terug te betalen bedrag.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht

15.1.    Alle materialen die in het kader van workshops, online cursussen en boeken worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van de Dienstverlener.

15.2.    De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Dienstverlener overmaken aan derden, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Dienstverlener. Indien dit niet gerespecteerd wordt zal een factuur opgemaakt worden om de geleden schade te dekken.

15.3. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules, materialen en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener. De Intellectuele eigendom van de Dienstverlener is beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

15.4. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 16: Gegevensverwerking 

16.1. De klant verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy.

 

Artikel 17: technische problemen met de website. 

17.1. Door technische problemen kan de digitale inhoud voor een korte periode niet beschikbaar zijn. Daarvoor kan de Klant geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienste

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 18: Nietigheid

18.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
19.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.