Home Disclaimer

Disclaimer

A Spoonful of Happiness (BTW-nummer: BE0 700.728.691), verleent jou hierbij toegang tot www.spoonful-of-happiness.be (“de Website”) en publiceert hier recepten, informatie, afbeeldingen en teksten voor particuliere en soms commerciële doeleinden.
A Spoonful of Happiness behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

A Spoonful of Happiness spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
A Spoonful of Happiness is met de grootste zorg samengesteld en verzameld uit verschillende bronnen en ervaringsdeskundigheid. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn opgetreden.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A Spoonful of Happiness.

In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A Spoonful of Happiness nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

A Spoonful of Happiness is bedoeld om de lezers te inspireren op gebied van eten, reizen en lifestyle. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch advies te geven. De auteur is geen arts, diëtiste of voedingswetenschapper. De informatie in deze website is verzameld uit vele verschillende bronnen en door persoonlijke ervaringen.

Er is geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van A Spoonful of Happiness of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, komen alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan A Spoonful of Happiness of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend A Spoonful of Happiness zijn rechthebbenden daartoe bevoegd.

 

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, copyrights, auteursrechten, concepten, ideeën, gedachtengoed, visie, didactische benadering en achterliggende filosofie, rechten in relatie tot vertalingen, database rechten, domeinnamen, merkenrechten en octrooien met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen recepten, handleidingen, software, video, audio, tekst, logo’s, foto’s en illustraties en de lay-out en het design van de website, zijn eigendom van A Spoonful of Happiness of zijn met toestemming van de eigenaren van het recht in gebruik.

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website of delen daarvan te kopiëren, downloaden, aan te passen, reproduceren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A Spoonful of Happiness of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Gedragsregels

Bij A Spoonful of Happiness vinden we het leuk als je een reactie achterlaat op de site. Is je comment echter ongepast? Dan zal A Spoonful of Happiness deze verwijderen. Mocht je meermaals een ongepaste comment achterlaten zijn we genoodzaakt je IP-adres te blokkeren en je van de site te weren.

Onder ongepaste comments wordt onder meer verstaan: spam, ongepast taalgebruik (scheldwoorden, onnodig kwetsende bewoording etc.), pornografische content, opmerkingen van racistische of discriminatoire aard en content die in strijd is met de wet. Links dienen te staan in het daarvoor bestemde vakje. Alle overige links, die niet relevant zijn voor je comment, zullen worden verwijderd uit je reactie.

Het is niet toegestaan om de normale werking van A Spoonful of Happiness te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Op deze website, disclaimer, producten en diensten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website, disclaimer, producten en diensten, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, met uitsluiting van ieder andere rechter of rechtbank in ieder ander land.

Laatst bijgewerkt: 12/08/2018